Kvalita, IATF 16949 - KOVOPLAST, výrobce-kovolisovna-vstřikolisovna-kovoobrábění-nástrojárna-výlisky-plast

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Kvalita, IATF 16949

Certifikáty

IATF 16949
Kovoplast, výrobní družstvo má zavedený a certifikovaný systém řízení kvality dle normy IATF 16949.

ISO TS 16949 - IATF 16949
Jedním ze stěžejních cílů, bylo zavedení systému kvality odpovídající normě pro automobilový průmysl ISO/TS 16949. Výsledkem intenzivních příprav byl úspěšný certifikační audit, který proběhl v roce 2006.
Od roku 2017 firma zavedla nový systém kvality pro automobilový průmysl IATF 16949.

Certifikát IATF 16949 ke stažení v PDF

Úroveň zavedeného systému řízení kvality je pravidelně prověřována, jak externí certifikační společností SGS, tak při interních auditech, které provádějí zkušení interní auditoři.

Kontrola kvality výrobků
Naše produkty podléhají předepsaným kontrolám od příjmu materiálu až po finální expedici hotových výrobků. Způsob kontroly je definován v Kontrolním plánu, který je vždy součástí výrobní dokumentace. Kontrolní výstupy jsou průběžně zaznamenávány a vyhodnocovány.

Pro kontrolu rozměrů a vyhodnocování stability výrobních procesů jsme vybaveni nejmodernější měřící technikou jak například:

 • 3D měřící stroj MITUTOYO C 544 CNC

 • Digitální profil projektor KESTLER

 • Spektrofotometr X-Rite 962

 • Veškeré měřící a kontrolní zařízení podléhá pravidelným kalibracím.Neustálé zlepšování
Jedním z dlouhodobých cílů organizace, je snaha o neustálé zlepšování a zvyšování kvality a efektivity výroby a služeb. Z tohoto důvodu jsme zavedli používání PDCA modelu jako nástroje vedoucímu k neustálému zlepšování.

PDCA cyklus

 • Plan - Naplánuj

 • Do - Proveď

 • Check - Zkontroluj

 • Act - UskutečniMetoda 5S
V rámci neustálého zlepšování jsme se dále rozhodli zahájit postupnou implementaci metody 5S ve všech výrobních procesech s cílem zavedení této metody do celé společnosti. Tahle metoda slouží k zavedení a udržení pořádku organizace a standardizace pracovišť.

Seiri (Separovat), Seiton (Systematizovat), Seiso (Stále čistit), Seiketsu (Standardizovat), Shitsuke – (sebedisciplína)

Výhody zavedení 5S

 • snížení skrytého plýtvání v celé organizaci

 • zlepšení kvality a bezpečnosti

 • snížení výrobního času a výdajů

 • zvýšení zisku


Politika jakosti
Neustálým zvyšováním kvality a rozšířením nabídky výrobků a služeb chce KOVOPLAST, výrobní družstvo získat jedno z předních postavení na trhu vstřikovaných plastů v České republice, rozšířit podvědomí o družstvu jako výrobce nástrojů a forem a dále rozšířit odběratelská teritoria v zahraničí.

Dokonalé produkty a služby pro zákazníky samy o sobě nejsou cílem družstva, ale jejím nezbytným předpokladem. Všechny činnosti družstva směřují k co nejstabilnější a respektované pozici na trhu, jakož i k co největší ziskovosti všech produktů.

Touto politikou jakosti se vedení družstva zavazuje plně podporovat neustálé zlepšování kvality a poskytnout potřebné zdroje pro její dosažení. Pro neustálé zlepšování jakosti vedení družstva pravidelně definuje cíle jakosti, které jsou dále rozpracovávány pro jednotlivé útvary družstva. Cíle a jejich plnění je pravidelně přezkoumáváno a hodnoceno.

Zvyšování kvality produktů a efektivnosti procesů je prioritou pro každého pracovníka družstva. Každý pracovník má přímou odpovědnost za kvalitu všech výstupů, které produkuje a to i uvnitř družstva.

Jedním ze základních nástrojů pro dosahování výše uvedených záměrů je neustálé zjišťování potřeb minulých, současných ale i budoucích zákazníků, jakož ostatních zainteresovaných složek. Mezi požadavky všech zainteresovaných složek zařazuje družstvo také nevyřčené, očekávané nebo obvyklé požadavky. Kontrolním nástrojem je monitorování spokojenosti zákazníka.

Dalším z nástrojů je budování povědomí o jakosti, výcvik, školení a zvyšování odborné způsobilosti pracovníků.

Do systému řízení a zvyšování jakosti jsou zahrnuty také dodavatelé a zainteresované složky, od kterých vyžadujeme prokázání kvality výrobků a služeb. Na kvalitu jednotlivých složek vstupujících do procesů se budeme i nadále orientovat.


Vedoucí útvaru řízení jakosti
Bc. Vladimír Velecký
vvelecky@kovoplastvd.cz
tel:
   +420 572 520 512
mob: +420 731 455 628


Vedoucí
obchodu a marketingu
Roman Kolárík
kolarik@kovoplastvd.cz
tel:
   +420 572 520 540
mob: +420
605 460 575

Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky I