Všeobecné obchodní podmínky - KOVOPLAST, výrobce-kovolisovna-vstřikolisovna-kovoobrábění-nástrojárna-výlisky-plast

Hledat
Přejít na obsah

Hlavní nabídka

Všeobecné obchodní podmínky

AKTUALITY

Všeobecné obchodní podmínky společnosti  KOVOPLAST, výrobní družstvo, Hluk

I. Úvodní ustanovení

 Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP) se vztahují na veškeré obchodní
vztahy s dodavateli, odběrateli a zákazníky Kovoplast, v.d.
 Obchodní partner je při jednání seznámen s platnými VOP firmy Kovoplast formou odkazu
na jejich uložení nebo předáním v tištěné podobě.   Pokud se partner nevyjádří zcela jasně
v opačném smyslu, má se za to, že s těmito VOP výslovně a jednoznačně souhlasí.

Jakákoliv ujednání, která se odchylují od těchto VOP, musí být předmětem samostatné
smlouvy. Smlouvy, které se odchylují od těchto VOP podepisuje za Kovoplast,v.d. statutární
orgán.

Tyto VOP platí od  1.1.2016


II. Výhrada platnosti smluv

 Společnost Kovoplast,v.d. tímto prohlašuje, že zaslané e-maily, případně osobní jednání
jednotlivých zaměstnanců společnosti, nejsou nabídkou ani poptávkou dle ustanovení § 1732
a navazujících, zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění, nejsou ani jednáním
o smlouvě dle ustanovení §1728 a souvisejících , zákona č.89/2012 Sb., pokud nesplňují
podmínky uvedené v čl.III těchto VOP nebo dokud nejsou prokazatelně odsouhlaseny
statutárním orgánem společnosti.  


III.  Smluvní ujednání, nabídky, objednávky

 Kovoplast,v.d. (dále jen „společnost“) uskutečňuje obchodní aktivity na základě písemně
uzavřené smlouvy, potvrzené objednávky nebo přijaté nabídky. Písemná forma bez podpisu

Doručování dokumentu může probíhat faxem, elektronicky nebo poštovní zásilkou.

Za ujednání v souladu s těmito VOP jsou považovány písemně sjednané zakázky na dodávky
nebo prodej zboží a služeb provozního charakteru, tj. zejména pořízení materiálu, dodání
výrobků, sjednání provedení např. jednorázových oprav, údržby aj. služeb krátkodobého
charakteru v rámci finančního limitu do 200.000 Kč.  
Má se za to, že písemné ujednání tohoto typu podepisuje osoba oprávněná k tomuto úkonu dle
interních předpisů „společnosti“.  Jednání jiné osoby není pro „společnost“ právně závazné ve
smyslu §430 odst.2 zákona 89/2012 Sb.


IV. Platební podmínky „společnosti“

 Faktury vystavené společností Kovoplast,v.d. jsou splatné ve lhůtě 30 dnů od vystavení
faktury, pokud není se zákazníkem dohodnuto jinak.
 Zákazník bude v prodlení od prvního dne následujícího po uplynutí lhůty splatnosti, pokud
do té doby dlužnou částku neuhradí.  V případě, že je zákazník v prodlení s úhradou, může
„společnost“ uplatnit zákonný úrok z prodlení a také smluvní pokutu, byla-li sjednána.       
V případě opakovaného zákazníkova prodlení má „společnost“ právo odstoupit od dříve
sjednaných platebních podmínek, žádat pro další obchodní transakce platbu předem nebo
platbu v hotovosti při předání zboží.


V. Dodání, přechod nebezpečí škody na zboží

 Dodávky uskutečněné „společností“ probíhají podle dodací podmínky EXW  dle
INCOTERMS 2010.   Nebezpečí škody na zboží přechází na odběratele v okamžiku jeho
předání přepravci.


VI.  Přechod vlastnictví

 Zboží dodané „společností“ zůstává v jeho vlastnictví až do jeho úplného zaplacení
odběratelem.


VII. Prohlášení o záruce

„Společnost“ poskytuje záruku na své výrobky pro odběratele, který není spotřebitelem,
pouze v případě, je-li záruční lhůta sjednána ve smlouvě.
Na spotřební zboží je poskytována záruka v délce 6 měsíců, není-li deklarováno jinak.
„Společnost“ nezodpovídá za výslednou podobu zboží v průběhu jeho následného zpracování
nebo používání.


VIII. Odpovědnost dodavatele – požadavky na nakupované zboží

Dodavatel je plně odpovědný za kvalitu a bezpečnost dodávaných výrobků, materiálů a
služeb.
Bude-li u dodaného zboží identifikována kvalitativní neshoda, „společnost“ bude o této
skutečnosti neprodleně informovat dodavatele. Bude požadováno provedení analýzy příčiny
neshody a přijetí takových opatření, která trvale zamezí opakovanému vzniku identické
neshody.
O nákladech souvisejících s reklamací  je dodavatel informován a tyto náklady jsou
dodavateli přeúčtovány. Za zaevidování reklamace a vystavení protokolu je účtován paušální
poplatek 3 000 Kč.
Kovoplast si vyhrazuje právo na provedení odběratelského auditu zaměřeného na výrobní
proces a zavedený systém kvality.
Kovoplast si vyhrazuje právo na vyúčtování náhrady vzniklé škody a poplatku z prodlení ve
výši 3 000 Kč při nedodržení termínu dodání podle potvrzené objednávky.


IX. Závěrečná ustanovení

1.   Smluvní strany se zavazují zachovávat mlčenlivost vůči třetím osobám o důvěrných
informacích získaných od druhé strany a zavazují se používat tyto informace pouze v souladu
se sjednanou smlouvou.
2.   Žádná práva ani povinnosti vyplývající nebo související se smluvním vztahem nesmí být
postoupeny nebo převedeny na třetí osobu bez souhlasu smluvního partnera.


X. Platnost VOP

VOP „společnosti“ určují základní rámec odpovědností a pravidel při sjednávání obchodních
aktivit a uzavírání smluv. Podmínky obchodu sjednané v konkrétní smlouvě mají přednost
před ustanovením VOP, při dodržení pravidel odpovědnosti a výhrady platnosti smluv.

Ke stažení: Všeobecné obchodní podmíky společnosti Kovoplast, v.d.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavní nabídky I